រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជំុជាមួយ ក្រុមអធិការកិច្ចក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

  • 1.0ពាន់
  • ដោយ sengkim

ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឯកឧត្តម មួង ប៉ាង អភិបាលរងខេត្តរតនគិរី បានចូលរួមកិច្ចប្រជំុជាមួយ ក្រុមអធិការកិច្ចក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាលាខេត្តរតនគីរី ដេីម្បីត្រួតពិនិត្យឡេីងវិញការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ចំណូលចូលថវិការដ្ឋក្នុងការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ២០១៨ និងឆ្នាំពាក់ពន្ធ័។

អត្ថបទទាក់ទង