រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី

Ratanakiri Administration
ស្វែងរក

ការស្នើសុំបន្តសុពលភាពសម្រាប់បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺទូទៅ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
NEXT SECTION
Continue
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាស្នើសុំបន្តសុពលភាពសម្រាប់បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺទូទៅ មានចំនួន ១៦ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម ៖
 1. អតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវានៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
 2. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យពីមន្ត្រីផ្តល់ព័ត៌មាន
 3. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅបេឡាករ
 4. អតិថិជនអញ្ជើញទៅបងប្រាក់ថ្លៃសេវានៅបេឡាករ
 5. អតិថិជនទទួលបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវា
 6. មន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំទៅប្រធានការិយាល័យ
 7. ប្រធានការិយាល័យបញ្ជូនទៅមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលនៅផ្នែកជួរក្រោយ
 8. មន្ត្រីបច្ចេកទេសធ្វើដំណើរទៅទីតាំងស្នើសុំដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ
 9. មន្ត្រីបច្ចេកទេសត្រូវធ្វើរបាយការណ៍បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃរួច
 10. បញ្ជូនរបាយការណ៍មកប្រធានការិយាល័យ
 11. ប្រធានការិយាល័យដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលរងដើម្បីពិនិត្យបន្ត
 12. បន្តដាក់របាយការណ៍ជូនអភិបាលដើម្បីពិនិត្យនិងសំរេចចុងក្រោយ
 13. មន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ធ្វើការចុះលេខ
 14. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណទៅប្រធានការិយាល័យបន្ទាប់ពីចុះលេខរួច
 15. បញ្ជូនអាជ្ញាប័ណ្ណបន្តទៅមន្ត្រីផ្តល់ទទួលព័ត៌មានដែលនៅផ្នែកជួរមុខ
 16. ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដែលជាលទ្ធផលជូនអតិថិជន។
NEXT SECTION
Continue
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ដើម្បីទទួលបានសេវាស្នើសុំបន្តសុពលភាពសម្រាប់បន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺទូទៅ អ្នកប្រើប្រាស់សេវាត្រូវយកភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម ៖
 • ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សាមីជន ចំនួន១ច្បាប់
 • វិញ្ញាបនបត្រសុខភាពចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាល ឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ ចំនួន១ច្បាប់
 • គំនូសបំព្រួញទីតាំងដោយមានបញ្ជាក់ពីឃុំ សង្កាត់ ចំនួន១ច្បាប់
 • មានកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង ឬសញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក ព្យាបាលដោយជំងឺ ឱសថការីមធ្យម ឬសញ្ញាបត្រសមមូល ដែលទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល ឬក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ឬគណៈកម្មាធិការពិនិត្យវាយតម្លៃកម្រិតសញ្ញាបត្រ និងបានថតចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម បញ្ជាក់ពីសាលារាជធានីខេត្ត ចំនួន១ច្បាប់
 • លិខិតបញ្ជាក់ថាបានចុះឈ្មោះក្នុងគណៈវិជ្ជាជីវៈ ចំនួន១ច្បាប់
 • រូបថតសមីជន4×6 ចំនួន៧សន្លឹក
 • លិខិតថ្កោលទោសចំពោះអ្នកមិនបម្រើការរដ្ឋចំនួន១ច្បាប់
NEXT SECTION
Continue
តម្លៃសេវា
 តម្លៃសេវាជាក់លាក់រយៈពេលអតិបរមាសុពលភាព
 ១៤០ ០០០ រៀល៧ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)៣ឆ្នាំ
NEXT SECTION
Continue
ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ

Contact us by address:
អាសយដ្ឋាន៖ សូមទំនាក់ទំនងការិយាល័យច្រកចេញ – ចូលតែមួយ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ តាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ដែលអ្នករស់នៅ។

ដើម្បីទទួលបានសេវាសូមទាក់ទងទៅកាន់អង្គភាព ឬស្ថានប័នផ្តល់សេវាសារធាណៈដែលជិតលោកអ្នក ចុចទីនេះ ដើម្បីស្វែងរកអង្គភាព ឬស្ថានប័នក្នុងខេត្តបាត់ដំបងadidas outlet online new adidas yeezy nike air max 270 women’s sale adidas mens shoes sale custom design adidas mens shoes sale lost and found jordan 1 jersey sale nfl stores adidas outlet online baseball jerseys custom cheapest jordan 1 nike air max mens custom nfl jersey cheap human hair lace front wigs